หม อทวีศี ลป์ แน ะนำให้อยู่บ้ าน 14 วัน

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า นพ.ทวีศิลป์ บอกว่าจะมีความยุ่ งย ากในการเดินทางข้ ามพื้นที่ใน 14 วันนี้

ค าดก ารณ์ได้เลยครับว่า สิ่งที่ท่านอย ากจะสะดวกสบ า ยจะไม่เกิ ดขึ้น

แล้วก็จะทำให้ท่านต้องตั ดสินใจใหม่ที่จะไม่ออกจากบ้าน นี่คือสิ่งที่จะเ กิ ดตั้งแต่วันนี้

สำหรับบุคคลและกิจก ร ร มที่ได้รับการย กเว้นเรื่องการง ดออกนอกเคหสถาน 6 กลุ่ม ได้แก่

เจ้าหน้าที่ทางด้านการส าธ ารณสุข

การขนส่ง เพื่อประโยชน์ด้านอาหาร ย า เว ชภั ณฑ์ เครื่องมือแพ ทย์

สินค้ าอุปโ ภค ผลผลิ ตทางการเกษตร น้ำมัน เชื้ อเพ ลิง ไปรษณีย์ พัสดุ

สิ่งพิ มพ์ สินค้ าเพื่อส่งออก นำเข้า การข นย้ ายประชาชน

ก ารให้บริก ารประชาช น

ก ารประกอบอาชี พจำเป็น ไม่สามารถทำงานนอกสถ านที่ได้

อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญ าตเฉพ าะร ายของเจ้ าหน้าที่

พล.อ. ณัฐพล น าคพาณิชย์ เลขาธิการสภ าความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช

ในฐ านะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานก ารณ์cv 19 (ศปก.ศบค.)

อธิบ ายเพิ่มเติมเรื่องการงดออกนอกเคหสถาน ต ามข้อกำหนดฉบับที่ 28 ว่า แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก-ช่วงเวล าเค อร์ฟิว ระหว่างเวล า 21.00 – 04.00 น.

เป็นการบังคับสั่งห้ ามการออกนอกที่พักอาศัย ส่วนที่สอง-ช่วงนอกเวล าเค อร์ฟิวให้งด

และห ลีกเลี่ ยงการออกนอกเคหสถ าน ย กเว้นมีความจำเป็นในบา งกิจก ร ร ม

ช่วงนี้ขอใช้คำว่า ให้ ไปก่อนนะครับ ให้ง ด ให้หลี กเลี่ ยง เพราะว่าเมื่อถึงมาตรก าร

ที่เข้มข้นต่อไป อาจจะจำเป็นต้องใช้คำว่า ห้ าม เมื่อถึงคำว่าห้ ามแล้วเนี่ย คงมีกิจก าร

หรือกิจก ร ร ม ที่ได้รับการย กเว้นน้อยกว่านี้มาก” พล.อ. ณัฐพลกล่ าว

ลขา สมช. กล่ าวว่าหลังจากนี้จะมีการประเมินสถานการณ์เพื่อปรับมาตรการทุก 7 วัน

หากสถ านการณ์การแ พ ร่ยังไม่ดีขึ้น ผู้ติ ดยังไม่ลดลง ศบค. และหน่วยงานภ าครั ฐที่เกี่ยวข้อง

ได้เตรียมการรองรับในทุกสถานการณ์ไว้แล้ว ส่วนจะไปถึงการใช้มาตรการ ปิ ดเมืองในระดับเดี ยว

กับที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจี นใช้หลังเกิ ดก ารร ะบ าดในช่วงแรกหรือที่สือมวลชนเรียกว่า อู่ฮั่นโมเดล

หรือจะไปถึงขั้นการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบหรือไม่นั้นต้องฟัง สธ. ว่าจะประเมินอ ย่ างไร

ซึ่งทาง ศบค. มีความพร้อมในทุกกรณี

สำหรับฟูลล็ อกด าวน์นั้น เร าไม่ได้มองตัวเ ลขใดตัวเลขหนึ่ง เร ามองหล ายปัจจัย ทั้งจำนวนผู้ติ ด

จำนวนสถานพย าบ าลที่มีอยู่ แล้วก็ปัจจัยอื่น ๆ ในแง่เศร ษฐกิ จด้วย มองในทุกมิตินะครับ

ไม่ได้มองในแง่ด้ านใดด้านหนึ่งด้านเดียว พล.อ. ณัฐพ ล

กล่ าวเลขา สมช. ยังพูดถึงข้อเ รี ยกร้ องจากภาคประชาสังคมบ างส่วนที่ต้องการให้รั ฐบ าลไทยจำกัด

จำนวนการส่งออกวั คซี นของแอ สตร้ าเซนเนก้ าที่ผ ลิตโดย บ. สย ามไบโอไซเอนซ์ในประเทศไทย

เพื่อให้ไทยมี วั ค ซี นcv 19 อย่ างเพียงพอว่า ช่วงเช้าวันที่ 19 ก.ค. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีได้เรียก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว. สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือในเรื่องนี้

เพื่อปรับแผ นการจัดหา วั ค ซี น รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องการ ฉี ด วั ค ซี น เข็ มที่ 3

ให้บุคล ากรทางการแ พ ทย์ และจำนวน วั ค ซี น ที่เข้ามาไม่เป็นไปต ามแผ นที่วางไว้

โดยนายอนุทินจะกลับไปพิจารณาและกลับมาร ายงานนายกฯ อีกครั้งหนึ่ง

แหล่งข่าว siamnews

อ่านเพิ่มเติม