สรุปล่ าสุดประกันสังคม ม.33 ได้สิทธิ์เยีย วย าอะไรบ้ าง

ประกันสังคมมาตรา 33 ได้สิทธิ์เยี ยวย าทั้งโครงการ ม.33 เร ารักกัน หลังลงทะเบี ยนทาง

www.ม33เ รารักกัน.com และมาตรการเยี ยวย าตามสิทธิ์ที่ครม.มีมติเยี ยวย าไปแล้ว

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดทสรุปล่ าสุด ณ วันที่ 21 ก.พ. 64 สำหรับลู กจ้างผู้ประกันตน

ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 หลังจากคณะรั ฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64

เห็นชอบโครงการ “ม.33 เร ารักกัน” และเปิดให้เริ่มลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

แล้ว เพื่อรับเงิ นเยี ยวย า 4000 บ าท บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์CV

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ออกมาตัดพ้อและมีการเรียกร้องรั ฐบ าล

เพราะหมดสิทธิ์ลงทะเบี ยนโครงการเ ร าช นะ ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com หมดสิทธิ์ขอรับสิทธิ์รับเ งินเยี ยวย า 3500 บ าท

ต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7000 บ าท ฉะนั้นจึงถือได้การตัดพ้อ และการส่งเสี ยงไปยังรั ฐบ าลประสบความสำเร็จ

และได้โครงการ ม.33 เร ารักกัน มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในย ามนี้

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลล่าสุด มาให้สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33

โดยเฉพาะ ว่า พวกเร าชาว ม.33 มีมาตรการเยี ยวย าที่รั ฐบ าลช่วยเหลืออะไรบ้ างดังนี้ โครงการ ม.33 เรารักกัน จำนวนเงิ นเยี ยว ย า

วงเงิ น 4,000 บ าท

ช่องทางจ่ายเงิ น

โอนเงิ นเข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เหมือนโครงการ เร าช นะ

ช่องทางลงทะเบี ยน

เว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ลงทะเบี ยน วันที่ 21 ก.พ. – 7 มีนาคม 2564 (เวลา 06.00 น. – 23.00น.)

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เร าช นะ”

4.ไม่มีเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นรวมกันเกิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)การใช้สิทธิ์

นำไปซื้อสินค้า บริการ ได้กับร้ านค้ าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง เ ราช นะ และม.33เ ร ารักกัน

มาตรการเยี ยว ย า ตามสิทธิ์พื้นฐานของประกันสังคมมาตรา33

ลดหย่อนเงิ นสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลู กจ้าง เหลือร้อยละ 0.5% ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค. 64

ลดหย่อนเงิ นสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน ซึ่งได้เพิ่มจากเดิม ที่ได้เพียงร้อยละ 50 หรือ ปีละไม่เกิน 180 วัน

การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่ าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งได้เพิ่มจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 30 หรือ ไม่เกิน 90 วัน

การว่างงานจากเห ตุสุดวิสัย ซึ่งหมายถึงมาจากการประก าศของทางราชการที่สั่งปิดพื้นที่ฯ

หรือหยุดการปฏิบัติงานในโร งงานต่างๆ จะได้รับเ งินชดเชย ร้อยละ 50 ของค่ าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

การหยุดกิจการบ างส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลู กจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว

และหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจ น

อยู่ด้วย จะได้รับการโอนเงินจากโครงการเร า ช นะเป็นเวลา 2 เดือน เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐโดยอัตโนมัติ

โดยที่ไม่ต้องลงทะเบี ยนผ่ าน www.เร าช นะ.com นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 39

และมาตรา 40 สามารถลงทะเบี ยนใช้สิทธิ์ในโครงการเร าช นะ ทางwww.เร าช นะ.com

เพื่อรับความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาช น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรั สCV

วงเงินไม่เกิน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 หรือ คนละ 7,000 บ าท

อ่านเพิ่มเติม