เผ ยกูเกิ ลประก าศ เตรี ยมโบกมือล า

เตรี ยมโบ กมือล า แอนดร อยด์รุ่นเก่า หลังกูเกิ ลประกาศ

กูเกิ ล (Google) ผู้พัฒน าระบบปฏิบัติก าร Android

จะมีก ารเปลี่ ยนแป ลงเล็กน้อย โดยเฉพ าะผู้ใช้งาน Android 2.3.7 Gingerbread

ซึ่งเปิ ดตัวตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ห ากผู้ใช้งานยังคงใช้ Android 2.3.7

หรือเก่ากว่านั้น ก็จะไม่ส าม าร ถเข้าใช้งาน (Login)

บริก ารต่ างๆ ของกูเกิ ลได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นจีเม ล, ยูทูบ และกูเกิ ล แมปส์

ตั้งแ ต่วันที่ 27 กันยายน 2021

ส าเหตุที่กูเกิ ล จะไม่ให้มือถือ Android 2.3.7 หรือเก่ากว่านั้นเข้าใช้งานบริการต่า งๆ ของกูเกิ ล

เป็นเพร าะเหตุผ ลด้านคว ามปล อดภัยนั่นเอง

เนื่ องด้วย Android 2.3.7 Gingerbread เป็นระบบปฏิบัติการเว อร์ชันเก่า

ก็น่าจะกระทบกับผู้ใช้ง านจำนวนน้อยม ากๆ

ซึ่งถ้าห ากใครที่ยังใช้ Android เวอร์ชันนี้

ท างกูเกิลแนะนำว่าให้อั ปเดตระบบปฏิบัติก ารไปเป็น Android 3.0 Honeycomb

หรือ Android 4.0 Ice Cream Sandwich แทน ถ้าห ากอุปก รณ์นั้น ส าม าร ถอัปเด ตได้

ปัจจุบันระบบป ฏิบัติการ Android มีอุปก รณ์เปิ ดใช้ง าน (Active Device) ม ากกว่า 3 พันล้านเครื่ อง

ที่มา: The Verge

แหล่งข่าว siamtoday

อ่านเพิ่มเติม