บิ๊ กซี เพิ่ มปริม าณสิ นค้า 40 %

บิ๊กซี อัดเพิ่มสต๊อกสินค้าจำเป็น 30-40% ในส าข า

รับดีม านด์ขย ายล็อก ด าวน์ สร้างคว ามเชื่อมั่นประช าช น

วันที่ 8 สิงห าคม 2564 นายวิชัย เบญญาดิลก รองประธ านเจ้าหน้าที่ฝ่ ายก ารพ าณิชย์

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลี กในกลุ่มบีเจซี

เปิ ดเผ ย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ช่ วงก ารประกาศขย ายล็อกด าวน์ที่ผ่านมา

บริษัทมีก ารเพิ่มสต็อกสินค้าที่จำเป็นในชี วิตประจำวัน

ในแต่ละส าข าเพิ่มขึ้นประม าณ30-40% เพื่อให้มีสินค้าเพี ยงพ อต่อ

การบริการลู กค้าที่มีคว ามต้องก ารสูงขึ้น

นอกจ ากนี้บริษัทยังมีก ารทำแผนดูแลสต๊อกสินค้ากับคู่ค้า

พ าร์ทเนอร์ของบริษัทอย่ างใกล้ชิดทุกวัน พร้ อมทั้งประสา นกับศูนย์กระจ ายสินค้าและส าข า

พร้ อมทั้งมีแผนสำร องในการปรับเปลี่ ยนตลอดเว ลาทั้งการส่งตรงจากซั พพล ายเออร์

ไปยังส าข า เพิ่มสต็ อกสินค้าที่ส าข าให้เพียงพอต่อคว ามต้องก ารของประช าช นตล อดการขย ายล็อ กดา วน์

แหล่งข่าว prachachat

อ่านเพิ่มเติม