ร าค าทองวันนี้

วันที่ 9 สิงหาค ม 2564 สมาคมค้ าท องคำร ายงาน

ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:29 น. โดยร าค าทองล่ าสุดร าค านั้น

ได้มีการปรับลดลงมาอีก 450 ส่งผลทำให้ร าค าวันนี้ทองคำแท่ ง
รับซื้อบ าทละ 27,450 ข ายออกบ าทละ 27,550 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 26,954.48 ขายออกบ าทละ 28,050 บ าท


ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น

เร ามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งร ายล ะเอี ยดเหล่านี้ผู้บริโ ภคทุกท่ าน

พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองต ามร้ านทองต่ างๆ ซึ่งนอกจาก

ร้ านข ายทองต้องติ ดสลากสินค้ าถูกต้องและชั ดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอง

1 ร้ านท องต้องแสดงร าค าขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเ จน

มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ

ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติ ที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นส ร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ท องเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงง านผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม