3ร าศีจะได้รับอ านิส งส์ผ ลดี

จ ากเหตุก ารณ์ด าวประชุม 3 ร าศีจะได้รับอานิสงส์ผลดี เมื่อดา ว 5 ดว ง

ม ารวมตัวกันในวันที่ 9 สิงห าคม 2564 หมอไก่ พ.พาทินี

บอกจะเกิ ดเหตุก ารณ์การรวมตัวของดา ว 5 ดว ง ม ากระจุกกันอยู่ในร าศีสิงห์

และการกระจุกตัวของดา วทั้ง 5 ดว งนี้ จะส่งผลดีเต็มๆ กับ 3 ร าศีดังต่อไปนี้


ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ชาวร าศีสิงห์ในช่วงนี้อยู่ดีๆ แต่จะมีดา วม ารุมตั้ง 5 ดว ง ส่งผลทำให้ชี วิตของชาวร าศีสิงห์ที่เคยสงบสุข

ก็จะเริ่มไม่ค่อยสงบแล้วค่ะ ชี วิตมีความวุ่นวายหลายอย่างเข้าม า ชี วิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าม า

ทั้งเรื่องการงาน การใช้ชี วิต การทำม าหากิน แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางดี

เพร าะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไป ขอเพียงคุณตั้งสติ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ทันก็พอ

ร าศีตุล (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

สำหรับชาวร าศีตุลถือว่าเป็นร าศีที่ดว งดีม าก หากจัดอันดับทั้ง 12 ร าศี

ก็จะถือว่าเป็นร าศีที่ดว งชะต าดีที่สุดในเดือนนี้ ประกอบกับในช่วงนี้ มีปร ากฏการณ์ดา วรวมตัวกัน

ซึ่งจะส่งผลดีกับชาวร าศีตุลโดยตรง โดยเรื่องที่ดีม ากที่สุด คือ เรื่องการเงิ น

เพร าะมีโอกาสได้ร ายได้เข้าม าเรื่อยๆ แล้วชาวร าศีตุลจะมีโอกาสได้ร ายได้จากช่องทางใหม่ๆ

การทำเงิ นที่แปลกไม่เหมือนเดิม แถมชาวร าศีตุลยังมีลุ้นในเรื่องโช คลา ภอีกต่างหาก

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

สำหรับชาวร าศีกรกฎก็ถือว่าเป็นร าศีที่ได้รับอานิสงส์ผลดีจากการที่ดา วมีการกระจุกตัว 5 ดว ง

โดยเฉพาะผลดีในเรื่องของการเงิ น จะมีโอกาสทำเงิ นใหม่ๆ เข้าม าในช่วงนี้ ร ายได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว

การที่ดว งชะต าดีก็ต้องแลกม าด้วยอะไรบางอย่ างก็คือ ความสงบสุข

เพร าะชี วิตของคุณค่อนข้างที่จะวุ่นวายม ากเลยทีเดียวแต่ดว งการเงิ นดีแบบนี้ก็ต้อง

ระวังเรื่องการโดนเอารัดเอาเปรียบจากคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดไว้ด้วยนะคะ

ติดต ามได้ที่ร ายการ “ตะลอนข่าว” เกาะติดข่าวสารทุกทิศทั่วไทย กับ

3 พิธีกรอารมณ์ดี สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.

และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32.

แหล่งข่าว thairath.

อ่านเพิ่มเติม