เตื อนพ ายุถ ล่ม

พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ าระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2564 – 13 สิงหาคม 2564

มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทย

ตลอดช่วง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ด้านรับมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ของประเท ศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้นในระยะนี้

ประกอบกับในช่วงวันที่ 10-13 ส.ค. 64 ร่องมรสุ มจะพ าดผ่ านประเท ศเมี ยนมา

ตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวี ยดนามตอนบน

ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่ างคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

อนึ่ง พ ายุโซนร้อน ลูปิต บริเวณชายฝั่งประเท ศจีนตอนใต้

คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 7-8 ส.ค.64

พ ายุนี้ไ ม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเท ศไทย

ข้อควรระวัง วันที่ 10-13 ส.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ ยงภั ย

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉั บพลั นและน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง และควรหลี กเลี่ ยงการเดินเรือ
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง ตลอดช่วงภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 7 – 9 ส.ค. 64
มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 ส.ค. 64
มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 7 – 9 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40

ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 ส.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 7 – 9 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง

ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 ส.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 7- 9 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 7 – 9 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง

ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 ส.ค. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลม

ตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 7 – 8 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งส่วนในช่วงวันที่ 9 – 13 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 7 – 9 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อ่านเพิ่มเติม