ไข่ไก่ขาดตลาด

วิก ฤตไข่เกลี้ ยงห้ าง “พ่ อค้า” ร ถเร่ขึ้นรา ค าแผ งละ 17 บาท


อ้า งต้ นทุ นรับซื้ อหน้าฟ าร์มพุ่ง จำเป็นต้องขยับร าค าข ายปลีกขึ้น

เจ้าของฟ าร์มโยนบ าปอ าห ารสั ตว์แพง-อ าก าศร้อนไก่ไม่ไข่

เมื่อวั นที่ 7 สิงห าค ม 2564 ร ายง านข่ าวแจ้งว่ า ขณะนี้สถ านก ารณ์จำหน่ ายไข่ไก่

ในห้ างค้ าปลีกโมเดิร์นเทรดเกิ ดปัญ หาข าดแคลนจ ากประช าชน

ส่วนหนึ่งที่เริ่มซื้อสินค้ าเข้าไปกักตุน เพร าะต้องดำเนินก ารต ามม าตรก ารล็อกดาวน์

ประก อบกับหน่ วยง านและภ าคส่วนต่างๆได้มีก ารจัดทำข้ าวกล่อง

และบริจ าคไข่ให้กับชุมชนต่างๆ จำน วนม ากทำให้คว ามต้องการใช้ไข่เพิ่ มขึ้นอย่า งต่อเนื่ อง

อย่ างไรก็ต าม ยังมีจุดจำ หน่ ายที่เป็นรถเร่ ซึ่งยังมีก ารจำหน่ ายไข่อยู่แ ต่ก็มีก ารปรับราคาสูงขึ้นมาก

พ่ อค้าร้ านค้าแผ งลอยและรถเร่ ที่ยังมีไข่ข ายต ามชุมชน อ้างว่า

ต้นทุนก ารรับซื้อไข่จ ากฟ าร์มปรับร าค าสูงขึ้นตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2564

ปรับร าค าขึ้นแผงละ 12 บาท และล่ าสุดในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ฟ าร์มแจ้ งปรับขึ้น ร าค าอีกแผงละ 5 บาท รวมแล้วร าค าไข่ขยั บขึ้นไปถึง

แผงละ 17 บาท จึงจำเป็นต้ องขยั บร าค าขายปลีก

ยกตัวอย่ างเช่นไข่ไก่เบ อร์หนึ่ง ขณะนี้ร าค า แผงละ 135 บ าท หรือเฉลี่ยฟ องละ 4.50 บ าท

ค าดว่าแนวโน้มร าค าไข่น่าจะขยั บสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่ องไปถึง 150 บาท หรือฟองละ 5 บาท

โดยท างฟ าร์มแจ้งกับพ่ อค้าปลีกที่เข้ าไปรับซื้อว่ า ส าเหตุที่ปรับร าค า

เพร าะ ขณะนี้ร าคาอ าห ารสัตว์ปรับสูงขึ้นต ามร าค าวัตถุดิบถั่วเหลือง

และข้าวโพดปรับร าค าแพงขึ้น อีกทั้ง ไก่กินอ าห ารสัตว์จำนว นม าก

แต่ไม่ออ กไข่เพร าะอ าก าศร้อ นทำให้ปริม าณผ ลผลิ ตลดลง ไม่ใช่เหตุผ ลจ ากโควิด

แหล่งข่าว prachachat

อ่านเพิ่มเติม