เผ ย ห้องผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นโมดูลาร์ ติ ดตั้งเส ร็จใน 10 วัน

เอสซีจี เปิ ดตัว “ห้ องผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นโมดูล าร์” พัฒน า นวั ตกร รม

ห้องผู้ป่ วยฉุกเฉิ นส่ วนต่ อขย าย ขน าด 10 เตียง แห่งแร กที่ รพ.ร าชวิถี

ติ ดตั้งเส ร็จใน 10 วัน ช่ วยผู้ป่ วย CV แก้ปัญห าเตี ยงไม่พอได้อย่ างทันท่วงที และมีประสิ ทธิภ าพ

ร ายง านข่า วเผยว่ า โรงพย าบ าลร าชวิถี ร่ วมกับเอ สซีจี

เร่งสร้ างห้องผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นโมดูล าร์(Modular ER)

ส่ วนต่อขย าย (Extended Modular ER) ขน าด 10 เตียง

สร้ างเสร็จใน 10 วัน เพื่อรอ งรับผู้ป่ วย CV ในกรุงเทพฯ และปริม ณฑ ล

ช่ว ยแย กผู้ป่ วย CV อ อกจ ากผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นทั่วไป ทำให้ส าม ารถทำก ารรั กษ าได้รว ดเร็ว

ลดคว ามรุนแ รงของก ารเจ็บป่ วย กา รบา ดเจ็บ หรือก ารสู ญเสี ยชี วิต

ขณ ะนี้เสร็ จแล้วเริ่ มใช้ง านตั้งแต่วันที่ 2 สิงห าค ม เป็นต้ นมา

ทั้งนี้จ ากสถ านก ารณ์ผู้ป่ วยติ ดเชื้ อ ไวรั ส CV-19 ในเขตกรุ งเทพฯ

และปริม ณฑ ลมีจำน วนเพิ่มขึ้น ทำให้ห้องฉุ กเฉิ นที่เป็นจุดแรกในก ารรับผู้ป่ วยมีคว ามหน าแน่น

จำ นวนเตี ยงไม่เพียงพอ และเกิ ดปัญห าก ารปะปนของผู้ป่ วยติ ดเชื้ อ CV และผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นทั่วไป

โรงพย าบ าลร าชวิถี ซึ่งเป็นโรงพย าบาลหน้าด่ านของกรุงเทพฯ

มีคว ามจำเป็ นต้องล ดความแ ออัดในห้องฉุ กเฉิ น และเพิ่มคว ามปล อดภัย

ให้กับที มบุคลา ก รทางการแพ ทย์ และผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นอื่น ๆ จึงร่ วมกับเอสซีจี

เร่งสร้ างห้องผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นสำหรับผู้ป่ วย CV โดยเฉ พาะอย่ างเร่งด่วน

เพื่อแย กประเภทผู้ป่ว ย CV จากผู้ป่ วยจ ากโ รคอื่น ๆ

เพื่อให้ส าม ารถดูแลรั กษาได้ทันท่ วงที และมีปร ะสิทธิภ าพ

สำหรั บห้องผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นโมดูล าร์ ส่วนต่อขย าย มีขนาด 10 เตียง

ใช้เวล าผลิ ตในโรงงาน 7 วัน และก่อสร้ างหน้างาน 10 วัน อ อกแบบโดยแย กพื้นที่

เพื่อร องรับผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นจากการติ ดเชื้ อ CV-19 ออ กจ ากผู้ป่วยฉุ กเฉิ นทั่วไป

โดยเน้นก ารค วบคุ มอ ากา ศให้เป็นห้องระบ บคว ามดันลบ (NEGATIVE PRESSURE ROOM)

เพื่อจำกัดก ารแ พร่กระจ ายและลดเชื้ อไวรัสอ อกสู่ภายนอก

และติดตั้งระบ บกำจั ดเชื้ อโร คและฝุ่นทั้งอาก าศข าเข้ าและข าออก

ทั้งนี้เพื่อ ให้เป็นพื้ นที่ที่ส าม ารถค วบคุมอ าก าศให้ปล อดภัยม ากยิ่ งขึ้น

โดยใช้ระบบโมดูล าร์ ที่ผลิ ตชิ้นส่วนต่าง ๆ จากโร งงา นมาประก อบหน้ างาน

เพื่อคว ามรว ดเ ร็วและได้ม าตรฐ านต ามที่กำห นด

ซึ่งห้องผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นโมดูล าร์ ถูกออ กแบบต ามการใช้งาน

โดยมีคณะแพทย์เจ้ าของโค รงก ารเป็นที่ปรึกษ า

เพื่อให้ฟังก์ชั่ นก ารใช้งา นรองรับผู้ป่ว ยฉุ กเฉิ นที่ติดเชื้ อ CV-19ให้ดีที่สุด

แหล่งข่าว thansettakij

อ่านเพิ่มเติม