กอ ดนี้จ ากใจ พย บ าลส าวก อดเพื่ อนร่ำไห้

เป็นเรื่ องร าวที่ใครก็ไม่อย ากให้เกิ ดขึ้น ขอให้ปล อดภัยจ าก CV 19 ทุ กคนนะครับ

อย่ าให้มีใครต้องสูญเสียอีกเลย เมื่อวันที่ 7 สิงห าค ม เพจ ข่ าวส ารบ้ านเฮ า

ได้โพสต์ข้อคว ามระบุว่า กอ ดของเพื่อน ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ พย าบ าล หมู เป็นเจ้ าหน้ าที่พย าบ าล

โรงพย าบ าลแห่งหนึ่ง โพสต์ภ าพตนเองใส่ชุด PPE ยืนก อดเพื่อนพย าบ าลที่นั่งบนเตียง

ซึ่งส ามีของเธอติด CV 19 และได้จ ากไปแล้ว ส่ วนตัวเธ อเองก็ติดเ ชื้ อและกำลังตั้ง ค ร ร ภ์

ขณะได้เข้ ารักษ าอ าก ารที่ รพ. ผู้โพสต์ระบุว่า

กอ ดนี้ม าจ ากใจจริง ๆ นะ เค้าอย ากดึงคว ามรู้สึกที่มันแย่อ อกม าจ ากแกให้มันหมด

เค้าอย ากจะบ อกกับแกว่าเค้าจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน เค้ าขอโทษจริง ๆ เค้ าพย าย ามทำทุก ๆ อย่าง

แล้วจริง ๆ ต่อจ ากนี้ไปแ กต้องคิดถึงลู กให้ม าก ๆ นะเพื่ อน กินข้าวให้เย อะขึ้นด้ วย

พั กผ่ อนให้เพี ยงพอห้ ามหลับ ๆ ตื่น ๆ เข้ าใจมั้ย รั กนะ ขอ บคุณ

ที่เข้มแข็งสัญญ าว่าหันม าเมื่อไห ร่ก็จะเจอ ถ้าต้ องก ารคว ามช่ว ยเห ลือเพียงแค่บอก เค้ าจะอยู่ตรงนี้

แหล่งข่าวmumkhao

อ่านเพิ่มเติม