หม อเตื อนเดื อนสิงห าค มง ดอ อกน อกบ้าน

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาข าวิชา โ ร ค ระบบการห ายใจและ

วั ณ-โ-ร-ค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริร าชพย าบาล มห าวิทย าลัยมหิดล

โพสต์เฟซบุ๊คระบุว่า หลังจากเป็นที่เฝ้ ารอม านานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

และบุคลากรด่ านหน้าอื่นที่ทำงานกับผู้ ป่-ว-ย และผู้มีความ เ สี่ ย ง CV19 วั-ค ซี-น

ของไฟเซอร์ได้ถูกเริ่มกระจายออกไปทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวาน สำหรับเตรียมการเริ่ม ฉี-ด

ให้กับบุคคลในเป้าหมายในสัปด าห์หน้า แล้วขย ายไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่อๆ

ไปให้เร็วที่สุด เมื่อวานบ่ายแก่ๆ แล้วทางรพ.ศิริร าชก็ได้รับ วั ค ซีนล็อตแร ก

พร้อมกับในอีกหลายที่ ทีมงานบริห ารวัคซีนได้วางแผนเตรียมการกันอย่ างเข้มแข็งและไม่รอช้า

แต่เนื่องจากเป็น วัค ซีน ที่มีความยุ่งย ากในการเก็บรักษา

รวมถึงความซับซ้อนในการเตรียม วัค ซีน ให้พร้อม ฉี ด

วันนี้จึงได้เริ่มมีการทดสอบระบบต่างๆ ตั้งแต่การจัดเตรียมไปจนถึงกระบวนการ ฉี ด

ให้ได้เร็วที่สุด โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทีม โ ค วิ ด

วิกฤตทั้งสามทีมจำนวน 12 คนสมัครใจเข้ าร่วมเป็นกลุ่มแร ก

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของรุ่นบุกเบิก ขอชมว่าการดำเนินการทุกอย่ างเป็นไปโดยร าบรื่น

ส่วนตัวแล้วเนื่องจากวัคซีนเข็มที่สามนี้มีปริมาณเพียง 0.3 ซีซี

ซึ่งน้อยกว่า วัค ซีน ของ ซิ โ น แ ว็ ค คือ 0.5 ซีซีที่ ฉี ดไปแล้วสอง เ ข็ ม

ทำให้ความรู้สึก ป ว ด ตึงบริเว ณต้นแขนน้อยกว่าครั้งก่อนๆ

ส่วนผลข้ างเคียงอื่นผ่ านมากว่า 6 ชั่วโมงก็ยังไม่ปร ากฏ เมื่อ ฉี ด เสร็จ หมาดๆ

และย่ งเท้าถึง ไอ ซี ยู โ ค วิ ด ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ คงจะด้วยแร ง อิ จ ฉ า

ของแพทย์และพย าบาลในทีมที่สมัครไปไม่ทันวันนี้ พ วกเข าจึงรีบเสนอเตียง ไอ ซี ยู

ให้แลกใช้ได้ในคืนนี้ ห ากเกิ ดอาการ แพ้ รุ-น แ ร ง ขึ้นแบบไม่ค าดฝัน

(แบบที่เหล่าคนเสนอก็คงอย ากให้เกิ ดด้วย) ก็ได้แต่ส่ายหน้าขอยังไม่รับความหวังดีของ

พวกหน้ า เ-นื้-อ ใจ เสือ พ อเลิกงานแล้วกลับไปเอาของที่ที่ทำงานประจำ พบแพทย์เพื่อนร่วมงานร ายแร ก

พ อเห็นรูปถ่ายขณะโดนปั ก เ ข็ ม ที่ต้นแขนซ้าย ก็ค่อนขอดว่าคนโดน ฉี ด

คงกลัวว่า ย า จะไม่ถูก ฉี ด เข้ ากล้าม เ-นื้-อ แน่ๆ จึงพย าย าม

เ ก ร็ ง ก ล้ า ม เ-นื้-อ หั วไหล่ให้คน ฉี ด เห็นชัดพร้อมกดดันให้เข า

ใจ สั่ น ไปด้วยในตัว ส่วนแพทย์เพื่อนร่วมงานอีกคนก็แสดงความหวังดีว่า

เมื่อ ฉี ด เสร็จแล้วควรตร วจคลื่นไฟฟ้า หั ว ใ จ ไว้ด้วย คงเพร าะเห็นว่าอายุ (เหลือ)

น้อยอาจมีผลแทรกซ้อนต่อ หั ว ใ จ เหมือนที่มีร ายงานในกลุ่มวัยรุ่นจากการ ฉี ด

ในต่างประเทศ แหมคนได้ ฉี ด ทีหลังช่างหวังดีต่อกันเสี ยเหลือเกิน หวังว่าการ ฉี ด วั ค ซี น

ของไฟเซอร์ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศในสัปด าห์หน้าจนถึงสิ้นเดือนนี้

ะเป็นไปอย่ างเพียงพ อและโดยร าบรื่น เพื่อเป็นเกร าะเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานยืนท้าทายคลื่นลมที่โหมหนักได้ย าวนานต่อไป

ช่วงค่ำได้รับเชิญไปร่วมการสนทนาว่าด้วยเรื่องย าฟาวิพิราเวียร์มีพ อไหม

ส่วนตัวแล้วซึ่งรับทร าบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการสำรองและจัดห าย า

มาไว้เพียงพ อกับปริมาณผู้ ป่ ว ย ใหม่ร ายวันที่ยังเพิ่มขึ้นช้าๆ นี้ต่อไปได้อีกหลายเดือน

แต่ถ้ามีการเพิ่มอย่ างก้าวกระโดดแบบหยุดไม่อยู่ แพทย์และพย าบาลที่หลงเหลือทำงานกันอยู่

คง ล้ ม ห ายไปเสี ยก่อนที่จะได้เห็นว่ามีย าไม่พ อใช้ในประเทศ

อุปสรรคใหญ่ขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล

คือยังมีผู้ป่วยตกค้ างในชุมช นอีกจำนวนไม่รู้เท่าไร ที่ยังเข้ าไม่ถึงการตร วจห า เ-ชื้-อ

และที่ตร วจพบเ-ชื้-อแล้วแต่ยังเข้ าไม่ถึงการรักษาด้วย ย-า ฟาวิพิร าเวียร์เมื่อมีข้อบ่งชี้

ซึ่งแนวทางการรักษาล่าสุดได้ปรับข้อบ่งชี้การได้รับ ย า ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม

แต่ยังมีคอขวดที่การนำผ ลการตร วจเข้ าสู่ระบบการดูแลรักษา

และเริ่มมีการจ่ายย าฟาวิพิร าเวียร์พร้อมนำส่งย าให้กับผู้ป่วยในชุมช นให้ได้เร็วที่สุด

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐและภาคประชาช นจะต้องเร่ง

บูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิ ดประสิทธิภาพสูงสุด

ก่อนที่ระบบสาธารณสุขในภาพรวมจะซวนเซและทรุด ล้ ม ไปอย่ างกู่ไม่กลับ เดือนสิงห าอย่ าออกบ้าน

แหล่งข่าว mumkhao

อ่านเพิ่มเติม