วั นนี้น้ำมั นล ดร าค า

ร าค าน้ำมั นวันนี้ 7 สิงห าค ม ปรับล ดล งทุ กชนิด 30-50 สต างค์ต่อลิ ตร

บริษัท ปตท. น้ำมั นและก ารค้ าปลี ก จำกัด (มห าช น)

หรือ PTTOR ในกลุ่ มบริษัท ปตท. และบริษัท บ างจ าก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปรับร าค าข ายปลีกน้ำมันทุ กช นิดล ดล ง 0.50 บ าทต่อลิตร

เว้น E 85 ล ดล ง 0.30 บ าทต่อลิ ตร มีผล 7 ส.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็ นต้นไป

– เบนซิน 95 : 36.86 บ าทต่อลิ ตร

– แก๊สโซฮอล์ 95 : 29.45 บ าทต่อลิ ตร

– แก๊สโซฮอล์ 91 : 29.18 บ าทต่อลิ ตร

– E20 : 27.94 บ าทต่อลิ ตร

– E85 : 22.64 บ าทต่อลิ ตร

– ดีเซล : 25.99 บ าทต่อลิ ตร

– B20 : 25.74 บ าทต่อลิ ตร

(ร าค าข ายปลีกข้ างต้นยังไม่ร วมภ าษีบำรุ งท้ องที่)

แหล่งข่าว sanook

อ่านเพิ่มเติม