ร าค าท องวันนี้ ล ดสุดๆ

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:16 น.

โดยร าค าทองล่าสุดร าค านั้น ได้มีการปรับลดลงมาถึง 450 ส่งผลทำให้ร าค าวันนี้ทองคำแท่ ง

รับซื้อบ าทละ 27,900 ขายออกบ าทละ 28,000 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,394.12 ขายออกบ าทละ 28,500 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น เร ามีคำแนะนำจาก

สคบ. ซึ่งร ายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้ านขายทองต้องติดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้ านทองต้องแสดงร าค าขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่ น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้ นให้ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม