เจิมรถยังไง?? ถึงโดนข้อหา

วันที่ 6 สิงห าค ม ตำรวจท างหล วงเชียงใหม่ นำตัวน างส าวพิม (นามสมมุติ) อายุ 34 ปี

พร้อมป้ ายทะเบี ยนที่มีก ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลข ส่ง ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ธิวรรณา ร้อยเวร

สภ.แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนิ นคดีในข้อห าปล อมแป ลงเอกส ารและใช้เอกส ารปลอม

ซึ่งปร ากฏว่านางส าวพิมเสียใจจนปล่ อยโฮร้ องไห้บนโรงพักขณะสิ บเวรพิมพ์มือทำประวัติ

เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะโช คร้ ายถึงขั้นถูกตำร วจจั บ

น างส าวพิม ได้เปิ ดเผ ยว่า ไม่น านมานี้ส ามีของต นเองที่เป็นค รูมาเสี ยชี วิตก ระทันหัน

ทำให้ต้องสู้ชี วิตกับลูกส าววัย 5 ขวบ โดยตัดสินใจย้ ายม าจ ากต่างอำเภอ

เข้าม าข ายเค รปญี่ป่นในตัวเมื องเชียงใหม่ รว มทั้งตัดสินใจนำรถยนต์คันเก่าของส ามี

ไปข ายและซื้อร ถยนต์กระบะคันใหม่ เมื่อเดือนเมษ าย น 2564 ที่ผ่ านม า หวังนำไปต่ อยอ ดค้าขาย

หลั งจ ากซื้อรถม าใหม่ เป็นรถยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ทะเบี ยน 2473

ไปให้กับพร ะนักเทศน์ชื่อดังรูปหนึ่ งที่มีช าวบ้ านนับถือ ให้ท่ านได้เจิ มรถให ม่เพื่อคว ามเป็นสิ ริม งคล

ซึ่งพ ระครูบ าได้ทำพิ ธีเจิมร ถให้และยังทั กด้วยว่า ทะเบี ยนรถกระบะข องตนเ องคือ 2743

นั้น เลข 3 ไม่เป็นม งค ล ท่ านก็ได้นำป ากก าเมจิกสีดำ ซึ่งล้ างไม่ออกม าเติมเลข 3 เป็นเลข 8

เพื่อแก้เค ล็ด ตนก็ไม่รู้ว่าเป็นก ารกระทำผิดก ฏหม าย และ

ท่ านก็เจิมอีกหล ายจุดที่ร ถทั้งภายในและพร มน้ำมนต์ตัวนอกรถ

หลังจ ากนั้นก็นำร ถมาใช้ขับต ามปกติ ล่าสุดช่วงบ่ ายวันนี้ ตนเอ งได้ขับรถอ อกม าซื้อของในเมืองเชียงใหม่

ระหว่ างขับรถกลั บบ้า นพักที่ อ.หางดง เจอตำร วจท างหล วงตั้งด่ านและจับกุมดังกล่าว

โดยตำร วจบอกว่าผิดข้อห าปล อมแป ลงเอ กส ารและใช้เอ กสารปลอม ก่อนถูกคุมตัวไปที่โรงพัก

นา งส าวพิม บอกว่า ชี วิตตนหลังส ามีเสียชี วิตก็ลำบ ากและต้องมาเจอกับปัญ หาแบบนี้อีก

ต่อไปไม่รู้จะทำอย่างไร ยืนยันว่ าไม่รู้จริง ๆ ว่าผิดกฎหมาย และตนเอ งก็ไม่ได้บอกให้พระทำแบบนี้ พระท่านทำของท่านเอง

พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภาค 5 บอกว่า คดีนี้น างส าวพิมที่ตกเป็นผู้ต้องหาถือว่า ต้องคดี

“ใช้เอกสารปลอม” ส่วนพระที่เจิ มรถและเขี ยนเลขเติมให้กับน างส าวพิม นั้นต้องโดนคดีด้วย ในข้อหา

“ปล อมแป ลงเอกสาร” น างส าวพิมนั้นส าม ารถปฏิเสธได้ในชั้นขบ วนก ารยุติธรรม

เพ ราะไม่ได้เป็นผู้ก ระทำหรือไปมีส่ วนรู้เห็นกับกา รกระทำของพ ระดังกล่าว

ด้านน ายวรพจน์ ขันทะยา หัวหน้ าสำนักง านขนส่งจังห วัดเชียงใหม่ ส าข าแ ม่แตง

ฝ ากเตือนไปยังคนที่ซื้อร ถใหม่และนำไปให้พระสงฆ์เจิม ว่า

ป้ ายทะเบี ยนรถยนต์ที่มีการเขี ยนเติ มคาถา หรือปิดเปลวท องที่ป้าย

หรือ ใช้ปากก าเมจิกเปลี่ ยนเติมตัวเลขถือว่าผิดก ฏหม าย

แนะนำห ากเลขทะเบี ยนรถไม่ส วยก็ส าม ารถยติดต่อข นส่งทำเรื่องของเปลี่ยนตัวเลขได้

ส่ วนเรื่องที่พ ระสงฆ์ไปเขียนเปลี่ ยนตัวเลขป้ ายทะเบียนนั้น

คว ามผิดจะเอาเจ้าของร ถเป็นหลักก่อน ส่วนพระสงฆ์นั้นก็ต้องดูว่าทำตามที่บอกหรือก ระทำโดยพลการ

ห ากทำโดยพ ลการ ก็ถือว่าพ ระสงฆ์ก็มีผิดด้วย ก็ขึ้นอยู่ว่าเจ้าขอ งร ถจะซัดทอดหรือไม่

แหล่งข่าว sanook

อ่านเพิ่มเติม