ครม.เคาะโอนเงิ นเยี ยวย าล่าสุด 10,000 บาท

ผู้ประกันตนเช็คด่วน ครม.เคาะโอนเ งินเยี ยวย าล่าสุดให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสีแดงเข้ม 13 จังหวัดแล้ว

สำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเตรียมผูกบัญชีพร้อมเพย์รับเงิ นเยี ยวย าไม่เกิน 10,000 บ าท เช็ คที่นี่ได้เลย

วันนี้ 20 ก.ค. คณะรั ฐ มนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยี ยวย าCV สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มอีก 3 จังหวัด

ดังนี้คือ ชลบุรี,อยุธย า และ ฉะเชิงเทรา รวมพื้นที่สีแดงเข้มที่จะได้รับเงิ นเยี ยวย าล่าสุดจากสำนักงานประกันสังคมจำนวน 13 จังหวัด ดังนี้

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

สงขลา

อยุธย า

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระยะเวลาช่วยเหลือ

เป็นเวลา 1 เดือน

น างส าวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรั ฐบ าล เปิ ดเผยว่าคณะรั ฐมนตรี เห็นชอบการขย ายมาตรการเยี ยวย าประชาช น

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพิ่ม 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธย าฯ จากเดิมที่ประกาศใช้ 10 จังหวัด

กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา เป็นเวลา 1 เดือน

โดยมีกิจกรรม กิจการ 9 หมวด ที่จะได้รับการเยียวยา และมีแนวทางการเยี ยวย า ดังนี้

ลู กจ้ าง

ม. 33 รับเงิน 50% ของร ายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บ าท) รั ฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บ าทต่อคน รวมเป็น 10,000 บ าทต่อคน

ม. 39 , 40 รับเงิ น 5,000 บ าทต่อคน

อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบี ยนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ รับเงิ น 5,000 บ าท

นายจ้าง

นายจ้าง ม.33 รับเงิ น 3,000 บ าทต่อลู กจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบี ยนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเ งิน 3,000 บ า ทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

ผู้ประกอบการที่ไม่มีลู กจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้น ทะเบี ยนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงิ นช่วยเหลือ 5,000 บ าท

สำหรับผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ที่ “ไม่มีลู กจ้าง”

1.ร้ านอาหารและเครื่องดื่ม

2.ร้ าน OTOP

3.ร้ านค้าทั่วไป

4.ร้ านค้าบริการ

5.กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่) ให้ขึ้นทะเบี ยนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บ าท

ประกันสังคมโอนเงิ นเยี ยวย าให้ผู้ประกันตน วันที่ 6 สิงหาคมนี้

อย่ างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่าการจ่ายเงิ นชดเชยผู้ที่อยู่ใน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ-คำสั่งของรั ฐบ าล

ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ได้รับการชดเชย 2,500 บ าทด้วย และลู กจ้างแรงงานมาตรา 33 ที่ตกงาน จ่าย 50%

ของค่าจ้างรายวัน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บ าท และจ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก 2,500 บ า ทต่อคน ไม่เกิน 10,000 บ าท

โดยจะโอนเงิ นเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาช น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้

รั ฐบ าลจะเยี ยวย า 5,000 บ าท โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และมาตรา 40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 2564

ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 ก.ค. 2564 เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้ส่งข้อมูล และโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เช่นกัน