ช่องทางยื่นพักห นี้ธนาคาร

เช็ กเลย! ช่องทางยื่นพักห นี้ธนาคาร เอ กช น-รั ฐบ าล ตามมาตรการแบงก์ชาติ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจไทยคู่ฟ้า ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ธนาคารทุกแห่งและผู้ให้บริการด้านสินเชื่อต่างๆ จะเปิดให้ลู กห นี้ที่ได้รับผลกระทบและมีรายได้ลดลงเนื่องจากมาตรการควบคุมการระบ าดของภาครั ฐ

และส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยออกมาตรการช่วยเหลือลู กห นี้ เพื่อพักชำระห นี้เป็นเวลา 2 เดือน

ลู กห นี้ สามารถติดต่อกับสถาบันการเงิ นเจ้าห นี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทันที ตามช่องทางดังนี้