ข่ าวดีบัตรค นจ นวันนี้เงิ นเข้าอีก

เบี้ ยความพิการเพิ่มเติม 200 บ าท

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บ าท/เดือน (จากเดิม 800 บ าท/เดือน)

และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี “บัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ” จะได้รับเบี้ ยความพิการเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน

โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อ ๆ ไป

ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันย ายน 2564

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ นั้นรัฐบาลได้ออกมาตรการให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะ 3

ทุกคนไม่ต้องลงทะเบี ยนเพิ่ม โดยช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

และค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้ านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 รวมเป็นวงเงิ นไม่เกิน 1,200 บ าทตลอดระยะเวลาโครงการ

(กรณีมีวงเงิ นคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) กลุ่มเป้าหมาย 13,650,159 คน วงเ งินรวม 16,380 ล้านบ าท

โดยมาตรการนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรค นจ นได้รับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น