ประก าศมีคำสั่งด่วน ทุกจังหวัด

วันนี้ (20 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งด่วน ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร

และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์เข้ม 13 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันนี้ (20 ก.ค.64)

โดยให้เข้มงวดทุกมาตรการ และให้ท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมทั้งจิตอาสา ช่วยกระจายอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาช นผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบ าง

เร่งกระจายตรวจหาเชื้อเชิงรุก และ เตรียมความพร้อมรองรับผู้ติดเชื้ อแบบบูรณาการ

อีกมาตรการสำคัญ คือ การตั้งตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด โดยเฉพาะในพื้นที่เขตติดต่อกับจังหวัดสีแดงเข้ม

ได้แก่ สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ระยอง

นครศรีธรรมราช พัทลุง และ สตูล เพื่อเป็นจุดตรวจเข้มแข็งคัดกรองการเดินทาง ข้ามเขตพื้นที่รอยต่อ

กรณีเป็นบุคคลที่นอกเหนือตามการยกเว้น ของคำสั่งอย่ างเข้มงวด โดยกระทรวงมหาดไทยยังย้ำให้เข้มงวด

เพื่อให้ประชาช นหลีกเลี่ ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจ ที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น

ด่วน

ด่วน

ด่วน

ด่วน