ลุ้นอนุมั ติ 2แสนล้ าน ต่อเร าช นะเพิ่ม

จับต า อนุมั ติงบ 2แสนล้ าน ต่อเร าช นะ เพิ่ม 2เดือน

“กระทร วงการค ลัง” จะเสนอแนวทางให้ความช่วยเห ลือและเยี ยวย าประชาช น จากผลกระท บCV ให้พิจ ารณา

เนื่ องจากประเมินว่า “CVระลอกใ หม่” ส่งผลกระท บต่อประชาช นในวงกว้ าง จากการแพ ร่กระจ ายไปยังทุกจังหวั ดทั่วประเทศ

จึงจะเสนอให้ต่ออ ายุและเพิ่มเงิ นในมาต รการ “เร าช นะ” ออกไปอีก 1-2 เดือน จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.นี้

เป็นสิ้นสุดเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้ ซึ่งจะใช้เงิ นเพิ่ม 100,000-200,000 ล้ านบ าท และดำเนินการต่อเนื่ องได้ทันที

มี “งบกล าง-เงิ นกู้” ใช้เยี ยวย าCV ได้อีก 2.6 แสนล้าน

น ายเดชาภิวั ฒน์ ณ สงขล า ผู้อำนวยการสำนักงบประม าณ กล่ าวว่า ปัจจุบันวงเงิ นที่ใช้เยี ยวย าประชาช นจากผลกระท บCV

เหลืออยู่ประม าณ 300,000 ล้ านบ าท แบ่งเป็น 1.เงิ นกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทร วงการคลั งกู้เงิ น วงเงิ น 1 ล้ านล้ านบ าท

ซึ่งเหลืออยู่ 200,000 ล้ านบ าท และ 2.งบกล างในปี 2564 ซึ่งเดิมตั้งงบกล างไว้ 139,000 ล้ านบ าท แบ่งเป็นงบกล างร ายการสำรองจ่ าย

ในกรณีฉุกเฉิ นและจำเป็น 99,000 ล้ านบ าท ปัจจุบันใช้แล้ว 19,000 ล้ านบ าท คงเหลือ 80,000 ล้ านบ าท

และงบกล างในส่วนCV 40,000 ล้ านบ าท คงเหลือ 20,000 ล้ านบ าท โดย 20,000 ล้ านบ าทที่ใช้ไปนั้น

รั ฐบ าลใช้มัดจำซื้อวั คซีนและเพิ่มค่ าตอบแทนให้บุคล ากรทางการแพ ทย์

“รวมแล้วงบกล างที่คงเหลือ 2 ส่วน สาม ารถใช้ได้ 100,000 ล้ านบ าท หากนำไปเยี ยวย าประชาช นคงใช้ 50,000-60,000 ล้ านบ าท

เพร าะต้องกันบ างส่วนไว้รองรับภั ยพิบั ติจากภั ยแล้ ง น้ำท่วม หรืออื่นๆ 40,000-50,000 ล้ านบ าท ดังนั้นเมื่อรวมเงิ นกู้ที่เห ลือ

และงบกล างที่ใช้เยี ยวย าประชาช นได้ จะอยู่ที่ 250,000-260,000 ล้ านบ าท”

อย่ างไรก็ตามในปีงบ 2564 ไม่จำเป็นต้องโอนงบจากส่วนร าชการมาใช้เยี ยวย าผลกระท บCV เพิ่ม เหมือนปี 2563

ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ออก พ.ร.ก.กู้เงิ น และการโอนเงิ นจากส่วนร าชการใช้เวลา 2-3 เดือน หากจะทำตอนนี้คงไม่ทัน

และขณะนี้วงเงิ นที่เหลืออยู่ยังมีเพี ยงพอรับมือCV ได้ เพร าะการออกมาต รการเยี ยวย าและกระตุ้นเศร ษฐกิจแต่ละครั้งใช้เงิ นไม่เกิน

100,000 ล้ านบ าท ส่วนงบจัดซื้อวั คซีนที่อนุมั ติแล้ว 6,000 ล้ านบ าท อยู่ในส่วนของงบปี 2564 ไม่ได้ตั้งงบจัดซื้อไว้ในงบปี 2565

แต่หากจำเป็นต้องใช้เงิ น สาม ารถใช้งบของกร มควบคุมโร คสำห รับการจัดซื้อวั คซีนทั่วไปได้

หากจำเป็นอาจขย ายเพดานห นี้สาธ ารณะ เพื่อกู้เงิ นเพิ่ม

น ายเดชาภิวัฒน์ กล่ าวต่อว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 20 เม.ย.นี้ สำนักงบประม าณจะเสนอให้พิจ ารณา

ร่ างพระร าชบัญญั ติ (พ.ร.บ.) ปีงบประม าณ 2565 วงเงิ น 3.1 ล้ านล้ านบ าท เพื่อขอจัดทำเอกส ารงบประม าณ

โดยแบ่งเป็นประม าณการร ายได้ 2.4 ล้ านล้ านบ าท และการกู้งบประม าณข าดดุล 700,000 ล้ านบ าท อย่ างไรก็ตาม

หากมีการแพ ร่ระบ าดของCVรอบ 4 รั ฐบ าลยังมีงบกล างที่จะดึงมาใช้ได้อีก 89,000 ล้ านบ าท รวมทั้งงบกล างฉุกเฉิ น

เมื่อจำเป็นที่สำรองไว้สำห รับภั ยพิบั ติอีก 50,000 ล้ านบ าท ส่วนความจำเป็นในการกู้เงิ นเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.เงิ นกู้

1 ล้ านล้ านบ าทนั้น ตามวินัยการเงิ นการค ลังกำหนดว่า ห นี้สาธ ารณะต้องไม่เกิน 60% ของผลิตภั ณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

ซึ่งสามา รถใช้เก ณฑ์นี้ได้ในภาวะปกติ แต่ในช่วงCV ถ้าจะกู้เงิ นเพิ่ม อาจต้องขยับเพด านวินัยการเงิ นการค ลัง.

อ่านเพิ่มเติม