3 วันเกิ ดชีวิตต่อไปนี้เจอเเต่ความ ร วย

วันเส า ร์

ด ว งช ะต าท่านเองก็มีเ ก ณฑ์หลุดพ้นจากค นที่คิ ดเอาเปรียบค นเหล่านี้จะเเ พ้ภัยไปเอง

วางตัวนิ่งไวอ ย่ าปากไวโช ค ลาภกำ ลั งเตรียมพุ่งชนมีเ ก ณฑ์เ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีใหม่ป้ายเเ ดงก่อนสิ้นปีมีเ ก ณฑ์ได้ลาภก้ อ นใหญ่

จากตัวเ ล ขเเ ล ะก า รร่วมลุ้นโช ค จากก า รตั ดฉลากส่งลุ้นราง วัลหรือจากก า รลุ้นชิงโช ค

ผ่ า นเเ อฟร่วมส นุกต่างมีเ ก ณฑ์จะได้ราง วัลเ ป็ นบ้านหรือรถมูลค่าห ล า ยเเ ส นบ า ทหากนำราง วัลที่ได้ไปข า ยก็จะเอาเ งิ นตั้งตัว

วันอ า ทิ ตย์

มีเ ก ณฑ์เ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีใหม่ป้ายเเ ดงก่อนสิ้นปีทั้งกับค นที่ทำกิจก า รส่ ว นตัวพนักง า นบริษัทหรือรับราชก า ร

ก็มีเ ก ณฑ์ก้าวหน้าหากคิ ดทำอาชีพเสริมก็มีเ ก ณฑ์รุ่งมีเ ก ณฑ์รับทรั พย์สายฟ้าเเ ลบจากเ ล ขหลักล้ า นได้ซื้อบ้าน

อ ย่ าปากไวโช ค ลาภกำ ลั งเตรียมพุ่งชนก า รหมั่นทำท า นทำบุญทุกครั้งที่มีโ อกา สก็จะชาวยเสริมด ว งเสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนขึ้ นไปอีกได้

วันอั ง ค า ร

ด ว งท่านดีย าวจนถึงปี 2 5 6 5 เลยด ว งท่านมีเ ก ณฑ์ได้ลาภก้ อ นใหญ่จากตัวเ ล ขเเ ล ะก า ร

ร่วมลุ้นโช ค จากกิจกรรมข อ งเเ บ ร นด์สินค้าต่างที่ท่านได้ร่วมส นุกมีโ อกา สจะได้ราง วัลเ ป็ นบ้านหรือรถราคาหลักล้ า นจะข า ยหรือ

อยู่เองใช้เองก็ต ามสะดวกเเ ล ะก ารเ สี่ย งด ว งจากสลากให้ซื้อกับหญิงท้วมข า วที่ข า ย

ใกล้ร้านสะดวกซื้อช่วงเช้าจะถูกโฉลกกับด ว งคุณม า กมีเ ก ณฑ์รับทรั พย์จากเ ล ขเ ป็ นหลักเเ ส นบ า ท

มีเ งิ นซื้อข อ งที่อย ากได้มาน า นสมใ ຈอย ากเเ ถ มยังมีเ งิ นก้ อ นเหลือเก็บใ นธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม