ข่ าวดีคลังโอนเงิ นให้แล้ว 3 ร ายการ

ผู้ถือ “บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” หรือ บั ตรค นจ น ประมาณ 14 ล้ านคนทั่วประเทศ

1 พ.ค. 64 ได้รับความช่วยเห ลือ 3 ร ายการ โดยกระทร วงการค ลังจะโอนเงิ นให้กับผู้ถือบั ตรฯ

นำไปใช้จ่ ายตามเงื่อ นไขที่กำหนด ซึ่งความช่วยเห ลือดังกล่ าวได้แก่

1. ค่ าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธ ารณะ ซึ่งไม่สาม ารถกดเงิ นสดได้

ค่ ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งม วลช นกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.)

และรถไฟฟ้ า 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ซึ่งได้รับเฉพ าะผู้ที่ลงทะเบี ยนในกรุงเทพฯ และ 6 จังห วัดปริมณฑล

ค่ ารถโดยสาร บขส. (รถทั วร์ บขส.) 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบั ตรคนจนจะได้รับสิ ทธิ์ทุกคน

ค่ ารถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบั ตรฯ จะได้รับสิ ทธิ์ทุกคน

2. วงเงิ นช่วยเห ลือค่ าซื้อสิน ค้าอุปโภ คบริโภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษ ตร

ในร้ านค้ าธงฟ้ าประชารั ฐและร้ านค้ าอื่น ๆ ที่กระทร วงพาณิ ชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ

บั ตรคนจน จะได้รับวงเงิ นรูดซื้อสินค้ าทุกคน แต่ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

ผู้ถือบั ตรฯ ที่มีร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 300 บ าทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบั ตรฯ ที่มีร ายได้ระหว่าง 30,000 – 100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

3. ส่วนลดค่ าซื้อก๊ าซแอลพีจี (ก๊ าซหุงต้ม) 45 บ าทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบั ตรฯ จะได้รับทุกคน

และสาม ารถใช้สิ ทธิ์ได้ด้วยการนำบั ตรฯ ไปซื้อก๊ าซกับร้ านค้ าที่ร่วมร ายการกับกระทร วงพลังงาน

ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

อย่ างไรก็ตามปัจจุบัน กระท รวงการค ลังยังไม่ได้ประก าศเงื่ อนไขของผู้รับสิ ทธิสวัสดิการแห่งรั ฐอย่ างชัดเจน

โดยยังอยู่ระหว่ างพิจ ารณาปรั บเงื่ อนไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดมาต รการช่วยเห ลือเยี ยวย าอย่ างทั่วถึง

อ่านเพิ่มเติม