ข่าวดีเร่งจ่ ายชดเชยผู้ว่างงาน

จ่ายชดเชยว่างงาน ประกันสังคมพร้อมจ่ายสิทธิประโยช น์ว่างงาน

เ หตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตนกระทบCV กทม. ประก าศปิดสถานที่ และ 35 กิจการ ชั่วคร าว

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแร งงาน

กล่าวถึงสถานการณ์การแ พ ร่ระบ าดของโร คCV

ที่มีการแพ ร่ระบ าดระลอกใหม่และมีแนวโน้มว่าจะมีการแพ ร่ระบ าดลุกลามมากขึ้น

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครได้ประกาศสั่งปิดสถานที่และสถานประกอบกิจการเป็นการชั่วคร าวจำนวน 35

ประเภทตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพ ร่ระบ าดของcv ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการ

และลู กจ้างผู้ประกันตนไม่ได้รับค่ าจ้างซึ่ง

จ่ายชดเชยว่างงาน

ทั้งนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคม

เร่งให้ความช่วยเหลือเยี ย วย าและบรรเทาความเดือดร้อน

ให้ผู้ประกันตนพร้อมให้บริการจ่ายสิทธิประโยช น์กรณีว่างงาน

เนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนตามประกาศ

“กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเห ตุสุดวิสัยอันเกิ ด

จากการระบ าดของโร คติดต่ออันตร ายตามกฎหมายว่าด้วยโร คติดต่อ พ.ศ. 2563” ให้ได้รับสิทธิเต็ม

ายทศพล กล่าวถึงคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตร า 33

ในการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยต้องส่งเงิ นสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน

จึงจะเกิ ดสิทธิรับเงิ นกรณีว่างงาน แต่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้าง

ให้หยุดงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบ าดของโร คหรือ

ไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบ างส่วน

จ่ายชดเชยว่างงาน

เนื่องจากทางร าชการ มีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคร าวเพื่อป้องกันการ

ระบ าดของโร คติดต่ออันตร า ยตามกฎหมายว่าด้วยโ รคติดต่อ

ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

และลู กจ้างไม่ได้รับค่ าจ้างในระหว่างนั้นให้ลู กจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับ

ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตร า 50% ของค่ าจ้างร ายวัน

อ่านเพิ่มเติม