เตื อนแล้วโดนระงับสิทธิ์กว่า 2 พันร าย

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษ ฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบผู้ประกอบการตามโครงการ “เร าช นะ” ว่า

กระทรวงการคลังได้รับแจ้งเบ าะแสจากประชาช นและหน่วยงานอื่นๆของรั ฐว่ามีผู้ประกอบการที่มีพฤติก ารณ์

เข้าข่ายผิ ดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ “เร าช นะ” ที่ผ่ านมา ซึ่งก.คลังได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลธุรก รรม

และระงับสิ ทธิการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้ นจำนวน 161 ร าย

และได้จัดส่งข้อมูลผู้ประกอบการดังกล่ าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่ น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานประกันสังค ม เป็นต้น เพื่อใช้ประโยช น์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขย ายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนิ นค ดีต่อไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ก.คลังได้ระงับสิท ธิชั่วคร าวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการเพิ่มเติม

จำนวน 2,744 ร าย เนื่องจากตรวจพบธุรกร รมที่มีความผิ ดปกติและเข้าข่ายผิ ดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเร าช นะ

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเร าช นะได้ตรวจสอบการระงับสิ ทธิ

โดยการเข้ าใช้แบนเนอร์ “เร าช นะ” ในแอปพลิเคชั น “ถุงเ งิน”หากท่านถูกระงับการใช้งานขอให้ผู้ประกอบการ

ดำเนินการตามข้อความแนะนำที่ปร ากฏขึ้นในแอปพลิเคชั น “ถุงเ งิน” เพื่อเข้าสู่กระบวนการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการซึ่งถูกระงับ สิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (โครงการเร าช นะ)

ภายในวันที่ 14 พฤษภาค ม 2564หากพ้นระยะเวล าดังกล่ าวแล้วกระทรวงการคลังจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์

ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเร าช นะซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ

อาจเสี ยสิ ทธิในการเข้าร่วมโครงการเร าช นะและถูกตรวจสอบขย ายผลสอบสวนเพื่อดำเนินค ดีตามก ฎห มายต่อไป

น.ส.กุลย า กล่ าวย้ำว่า ก.คลังจะเร่งติดตามตรวจสอบประชาช นและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายผิ ดหลักเกณฑ์

หรือเงื่อนไขของโครงการอย่ างใกล้ชิดจึงขอความร่วมมือจากประชาช นและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ของกระทรวงการคลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของแต่ละโครงการอย่ างเคร่งครัดเพื่อ

ไม่ให้เสี ยสิ ทธิการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรั ฐในอนาคตและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม