นายกหารือชงเยี ยวย าประชาช น

2 พฤษภาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กำชับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการคลัง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการยกระดับมาตรการป้องกันโ รค CV

ระลอกใหม่ เพื่อกำหนดแนวทางการ เยีย วย าผู้ที่ได้รับกระทบ

ทั้งผู้ประกอบการ ลู กจ้าง และประชาชน รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่

โดยให้เตรียมความพร้อมเสนอที่ประชุมคณะกร รมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโ รคCVหรือ ศบศ.ซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆนี้

“นายกรั ฐมนตรี ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามและประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

จากการออกมาตรการป้องกันโ รค CV ระลอกใหม่อย่ างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นที่มีการปิดสถานบันเทิง

ผับ บาร์ คาราโอเกะ ฯลฯ ทั่วประเทศ กระทั่งมาถึงมาตรการล่าสุดที่เน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด

รวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งแม้ก่อนออกมาตรการต่างๆ จะได้ประเมินผลกระทบที่จะเ กิดขึ้นกับปชช.

แต่ก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งประเมินผลหลังมีมาตรการออกไปแล้วเพื่อ

กลั่นกรองเป็นแนวทางการช่วยเหลือ เยี ยวย า และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว”น.สไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีความห่วงใยประชาช น ทั้งที่ได้รับผลกระทบทางตรงและได้รับผลกระทบทางอ้อม

โดยได้ขอให้กระทรวงอื่นๆได้เตรียมความพร้อม สำหรับมาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาช นด้วย

เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้มีมาตรการช่วยลดค่าครองชีพ เช่น ค่ าไฟฟ้า ค่ าน้ำ รวมถึงแก๊ส ฯลฯ

ซึ่งสามารถแบ่งเบ าภาระค่าใช้จ่ายของประชาช นได้เป็น อย ่างดี ถือเป็นแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาช นได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ รั ฐบ าลเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาช น โดยมาตรการเยี ยวย าต่างๆ จะมีการพิจารณาอย่ างรอบคอบ รัดกุม และรวดเร็ว

ให้สามารถช่วยเหลือประชาช นได้ครอบคลุมที่สุด พร้อมกับมีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของระบ าดรอบนี้

ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลประชาช นอย่างดีที่สุด โดยเวลานี้ขอความร่วมมือทุกคน ให้ช่วยกันป้องกันโ ร ค CV

ซึ่งเมื่อสถานการณ์การติดเชื้อคลี่คลายโดยเร็ว ประชาชนก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่ างปกติสุขโดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติม